Samhällsbyggarna följer med en dag på jobbet

Vilka jobb kan en examen i samhällsplanering leda till? Jag har läst samhällsplanering i tre år och började precis läsa min master men känner mig fortfarande lite osäker på vad arbetslivet har att erbjuda och vilka jobb jag är behörig att söka där ute i jobbdjungeln. Jag tror inte jag är ensam om detta så under hösten kommer ni få följa med mig när jag följer med en samhällsbyggare en ”vanlig” dag på jobbet. Jag kommer inte bara att följa med personer med en examen inom samhällsplanering utan människor som arbetar med alla olika yrken inom samhällsbyggarsektorn.

Först ut är planarkitekten och trafikplaneraren Jaana Eberkvist som arbetar på Nynäshamn kommun. Jaana har en delad tjänst inom kommunen som både planarkitekt och trafikplanerare. Hon är anställd på halvtid inom båda uppdragen vilket innebär att hennes sammanlagda arbetstid uppgår till 100%, fördelad lika mellan de två tjänsterna. Det är en något ovanlig anställningsform men Jaana är väldigt nöjd med hur det erbjuder henne ännu större variation i arbetet.

Dagen inleddes med ett internt möte, där Jaana, trafikingenjören och samhällsplaneraren med inriktning infrastruktur närvarade. I fokus stod olika medborgarförslag som rörde trafik och infrastruktur. På agendan fanns bland annat frågor om breddad gång- och cykelväg samt reglering av antal nya parkeringsplatser. Jaana hade dagen innan förberett sig genom att hon cyklat runt på kommunens el-cykel för att bekanta sig med de områden som mötets medborgarförslag omfattade.

Därefter följde lite arbete på kontoret. Jaana arbetar just nu med två detaljplaner, som är i olika skeden i planprocessen. Den ena detaljplanen har nyligen startat upp och Jaana arbetar nu med att ta fram samrådshandlingar till denna. Inför att planen ska ut på samråd kommer Jaana och projektgruppen för detaljplanen ta fram en plankarta med planbeskrivning samt en behovsbedömning över området.  Behovsbedömningen används sedan för att avgöra huruvida en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras eller ej. Utöver det behöver utredningar utföras, vilka kan omfattas av allt ifrån bullerutredning, kulturmiljöutredning och dagvattenutredning. Detta är ett led i att fastställa vilka förutsättningar som ligger till grund för det område som ska planläggas. Det är Jaana och projektgruppen som tillsammans ska bedöma vilka utredningar som behövs inför samrådet. Först efter samrådet har andra myndigheter, intresseorganisationer och sakägare möjlighet att tycka till om ytterligare utredningar behövs och yttra sig om planen i övrigt. I den andra detaljplanen som Jaana är projektledare för, håller hon på att skriva ett planbesked. Ett planbesked innebär att det ännu inte är fastställt om kommunen ska pröva detaljplanen. Alla som avser att ändra en detaljplan, exempelvis genom att exploatera ett område, måste ansöka om planbesked hos kommunen eftersom kommunen har planmonopol.

Eftermiddagen inleddes med ett platsbesök vid en sjöfastighet i ytterkanten av Nynäshamn tätort. Väl på plats samlade Jaana in information som senare ska användas till att göra en behovsbedömning av området. På plats fanns också kommunekologen, kommunantikvarien och kommunens biolog för att bidra med sin expertis. Jaanas del i uppdraget var att undersöka underlaget för att kunna planera för en trygg och hållbar infrastruktur. Enligt Nynäshamns riktlinjer är trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter av hög prioritet. Det är trafikplanerarens uppdrag att se till att vägarna är rena och säkra.

Vad innebär det egentligen att vara planarkitekt och trafikplanerare? Jag ställde några frågor till Jaana för att få en inblick i detta.

Att vara planarkitekt innebär att man driver en detaljplan framåt och prövar markens lämplighet, berättar Jaana. Men det innebär också att man löser problem i specifika situationer och kommer fram till hållbara lösningar och alternativ. Genom hela planprocessen har man som planarkitekt mycket kontakt med främst byggaktören men i viss mån även med politiker, myndigheter, intresseorganisationer och medborgare.

Jaana fortsätter med att berätta att hon som trafikplanerare har en unik roll i kommunen.

Tjänsten innebär att jag bevakar trafikfrågor i både i mina egna och mina kollegors detaljplaner. Jag bistår helt enkelt med min specialistkunskap, fortsätter hon. Men att arbeta i kommunen som tjänsteman innebär också att man driver verksamheten framåt genom exempelvis förbättringsmöten, enhetsmöten och avdelningsmöten som tar upp en stor del av dagen.

Våren 2018 tog Jaana kandidatexamen från Samhällplanerarprogrammet på Stockholms universitet.

Jag har alltid drömt om att planera miljöer där människor inte bara arbetar och bor utan också trivs i. Jag vill vara med och påverka och utveckla staden, då jag anser att den fysiska omgivningen har stor betydelse för vårt välbefinnande.

På frågan om vilka fördelar det är med att jobba inom en kommunal organisation, har Jaana mycket att tillföra.

Kommunen är en spännande plats att jobba på med varierande arbetsuppgifter och jag får möjlighet att vara med i hela planprocessen, från början till slut. Jag har både kontakt med politiker och beställarsidan. Mitt yrke ger stor inblick och medverkan i hur detaljplanen skapas. Genom planprocessen har kommunen en viktig del i att styra hur medborgarnas boendemiljö ska formas. Det krävs därför att som tjänsteman respektera och förstå medborgarnas vardag samt att värna om deras intressen.

Något som är väldigt bra med Nynäshamn är att den till invånarantalet är en av de mindre stockholmskommunerna men att den trots det har höga ambitioner att utföra bra planer. Då det är en mindre organisation blir också samarbetet mer integrerat och man jobbar närmare sina medarbetare, konstaterar Jaana. Det gör också att jag får en bättre helhetssyn av kommunen. Nynäshamn är också med i en större samverkan, Södertörnskommunerna, där man samverkar för att bland annat utbyta kunskap och kompetens med varandra, för att stärka verksamheten. Det är väldigt spännande att jobba inom en tät och flexibel organisation men samtidigt vara del av en större helhet, säger Jaana.

För att lyckas som planarkitekt är det som med alla andra yrken oerhört viktigt att var intresserad och engagerad av det man arbetar med, konstaterar Jaana.

Jag skulle säga att det är viktigt att vara tydlig med vilken målbild kommunen har och att alla arbetar mot samma gemensamma mål. Både internt och externt. Att ha lätt för att arbeta i grupp är en fördel, avslutar hon.

Text: Jennifer Persson

Bild: Jennifer Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *