Samhällsplanering – en nyckel till hållbar mobilitet – Johanna Grant

Att bilen måste anpassas till planetens gränser och bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimathotet. Men i växande kommuner och städer, där konkurrensen om den dyrbara ytan är hård, räcker det inte. Bilen tar plats. Både i fysisk bemärkelse och även i hur den påverkar våra dagliga liv. De flesta resor med bil är dessutom korta, många under fem kilometer, och sker inne i samhällen där andra färdsätt är fullt möjliga. Vårt generella stillasittande har blivit ett nytt folkhälsoproblem som kan likställas med rökning. Gång, cykel och kollektivtrafik är därför värdefulla inslag i den vardagsmotion vi behöver och därtill oftast både snabbare, billigare, renare och skapar mindre trängsel och buller.

 

Allteftersom städer växer är det resurseffektivt att de förtätas. Det ställer i sin tur krav på en mer effektiv mobilitet som kan skapa både rörelsefrihet och tillgänglighet för människor. Gång, cykel, kollektivtrafik i kombination med delningstjänster som bilpooler, möjliggör en helt annan kapacitet i jämförelse med att varje person sitter ensam i sin egen bil. Men för att alternativen ska kunna konkurrera med den eget ägda bilen som förstahandsval, behöver de ges en tydlig prioritet i samhällsplaneringen och marknadsföras på ett lika känslomässigt lockande sätt som en påkostad bilreklam. Villa, Volvo och vovve är en stark inpräntad bild i den svenska folksjälen, men bygger vi för bilen får vi ett bilsamhälle. Istället bör vi fundera på vad som faktiskt utgör en attraktiv stad eller tätort? Både för vuxna och äldre, men kanske i synnerhet för våra barn som kommer att leva med de planeringsbeslut vi tar idag. För det som är bra för barnen är ofta bra för samhället i stort!

 

En hållbar mobilitet är hållbar utveckling i praktiken. Den skonar miljön och är samhällsekonomiskt lönsam, samtidigt som den ökar tillgängligheten till det gemensamma utrymmet för alla de grupper som inte har egen tillgång till bil. Och det är i kommunerna en stor del av arbetet måste ske. Gröna Bilister har därför gjort en rundresa bland svenska kommuner i framkant med syfte att samla goda exempel och visa på vilka konkreta metoder som har varit framgångsrika och vilka som har varit det motsatta. Berättelserna från kommunerna har samlats i en bok vid namn ”Hållbar mobilitet, från Umeå till Malmö” vilken kommer att lanseras under Almedalsveckan. Med det hoppas vi att kunna uppmärksamma det arbete som pågår och inspirera till fortsatt handling! För hur vi bygger våra samhällen kan påverka beteenden och möjliggöra att fler gör hållbara resval i vardagen. Hur vi bygger våra samhällen påverkar helt enkelt vår livsstil, och många goda exempel finns redan här och nu.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.