För projektets bästa – Tina Karrbom Gustavsson

Vilken den bästa upphandlingsstrategin för ett bygg- eller anläggningsprojekt är beror av vilket projekt det handlar om och vilka de specifika projektförutsättningarna är. Det finns ingen universallösning – inget ”den enda rätta upphandlingsstrategin för alla bygg- och anläggningsprojekt”. Det betyder att en bra projektupphandling med nödvändighet bygger på ett gediget projektkunnande.

 

Samhällsbyggnadssektorn är till stora delar projektbaserad. Städer utvecklas i (multi)projektform, infrastruktur byggs i projektform och hus byggs i projektform. Med projektform menas en satsning där det finns mål och visioner som styr inriktningen på satsningen. Dessutom finns det tids- och kostnadsramar att försöka hålla sig inom. Om projektet upplevs ”lyckat” eller inte beror på kort sikt av om det möter överenskomna funktions-, tid- och kostnadsramar och på längre sikt om dess effekter möter intressenternas förväntningar och behov.

 

Komplexa projekt har ofta en kombination av ny teknik och oklara projektförutsättningar. Dessa projekt är ofta mycket svåra – för att inte säga omöjliga – att i detalj planera och kalkylera på förhand eftersom information och kunskap om det specifika projektet ännu inte hunnit skapas. För dessa projekt lämpar sig en upphandlingsstrategi som skapar drivkrafter för tidigt samarbete och förtroendefulla relationer mellan beställare och leverantör(er) så att problem och möjligheter kan identifieras och hanteras gemensamt redan i ett tidigt skede. För projektets bästa.

 

I enklare projekt där teknik och projektförutsättningar är kända lämpar sig istället en upphandlingsstrategi som skapar drivkrafter för konkurrens. Eftersom informationen om projektet är känd kan projektet planeras och kalkyleras på förhand med relativt stor säkerhet vilket gör att riskerna är kända och hanterbara. Här kan beställaren fokusera på lägsta pris. För projektets bästa.

 

Val av upphandlingsstrategi bör alltså göras utifrån vilket projekt det handlar om och vilka de specifika projektförutsättningarna är. Det ställer i sin tur stora krav på gediget projektkunnande hos de som arbetar med projektupphandling. Projektupphandling utan kunskap och erfarenhet i projekt och projektledning kan ses som ytterligare en projektrisk – en upphandlingsrisk.

 

Tina Karrbom Gustavsson, KTH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.