Den programmerbara staden – läs Helena Olssons inlägg

Den 12 september 2017 samlades Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med ett antal fastighetsägare för att under en heldag definiera vilka utmaningar städer står inför och hur branschen gemensamt kan möta dessa. Detta gjordes inom ramen för ett Innovation Race® under Gather Festival 2017. Leverantören var Innovation Plant. Det blev en dag med högt till tak och hög energinivå. Målet var att hitta en gemensam fråga där normalt sett konkurrenter kan arbeta tillsammans för innovation.

Det fanns en stark samsyn kring att för att samhällsbyggarsektorn ska vara samtida krävs att både branschen och kommunsektorn gör sin hemläxa och förnyar sig för att möta nya krav och önskemål. Resultatet av innovationsracet blev ett ”manifest” i fyra punkter, Den programmerbara staden, där samhällsbygget sätter människan i centrum och därmed ge staden och fastighetsägarna samma mål.

  1. Möta människan, varje dag

Hur människor bor, lever och arbetar varierar alltmer både mellan individer och över tid. Allt högre krav och förväntningar ställs på att få individuella behov och önskemål tillgodosedda. Omvärlden är föränderlig och en stads erbjudande i form av fastigheter och funktioner bör spegla detta, hela tiden. Människan kommer alltid söka efter effektiva lösningar och utveckla system. Som samhällsbyggare måste vi möta människan för att förstå behoven, tillgodose dem och tillsammans skapa den önskade staden.

  1. Gemensam vision för den Goda Staden

Tillsammans kan kommuner och fastighetsägare säkerställa att gemensamma mål med människa och behov i fokus uppnås. Bransch och kommun delar en strävan mot den goda, hållbara och levande staden. Fastighetsbranschen har många utmaningar och det finns en vilja att förändra. Exempelvis behöver nya affärsmodeller utvecklas för att säkerställa en långsiktigt hållbar stadsbyggnad. Branschen kan också utveckla sitt samarbete kring gemensamma mål. Utmaningar för kommunerna är bland annat att skapa stabila och långsiktiga spelregler och ha ett ännu mer lyhört förhållningssätt i sina planer och program. Med en gemensam vision finns alla möjligheter att accelerera och optimera utvecklingen av den goda staden.

  1. Närvarande stadsutveckling

Den levande staden bygger på närvaro och ett aktivt synsätt gällande utveckling. Det är viktigt att gå ifrån traditionella reaktiva mönster med potentiellt långa cykler till att istället agera aktivt och snabbfotat med närvaro. Det gör att förbättringar och uppgraderingar kan göras kontinuerligt i takt med att behov och ändrade förutsättningar uppstår. Det är även viktigt att i piloter och projekt våga testa nya idéer, för att ta lärdom samt förnya och förbättra stadsbyggandets processer. Ständig utveckling och förnyelse är stadens signum och det är människorna som lever där som skapar den.

  1. “Den programmerbara staden”

I ambitionen att möta människan varje dag utifrån gemensamma visioner från privata och offentliga aktörer samt en stadsutveckling som inte är reaktiv utan aktuell och närvarande ställs det stora krav på en stads förmåga att löpande utveckla sina funktioner och tjänster. Vi har valt att använda analogin “Den programmerbara staden” där vi jämför stadens system med ett operativsystem och dess funktioner och tjänster som program, eller appar, där staden och dess fastigheter fungerar som plattformar för distribution av olika mervärden. Både staden och dess funktioner utvecklas och uppgraderas ideligen för att möta de skiftande behoven, från momentana på individnivå till långsiktiga sociala och miljömässiga mål.

I Den programmerbara staden ställs det krav på fastighetsägare att utveckla nya och nyttiga/smarta affärsmodeller med i högre grad holistisk syn och t.ex. mellan aktörer gemensamhet i ansvar för närområde och inte bara det egna huset. Det ställs även krav på en ännu mer lyhörd syn hos kommuner, en balansakt mellan behovet av långsiktighet och kortare ledtider samt tydliga beslutsgångar.

Begreppet skapar också välkomna referenser till hur en stad kan använda digitalisering i olika grad för att möta dessa behov.

Den programmerbara staden genomför gärna testprojekt mellan olika aktörer för att skapa lärdom och förbereda potentiella förbättringar, uppgraderingar.

Ett samhällsbygge som sätter människan i fokus måste utvecklas med sin tid. Förändra eller förtvina. Den egna förändringsprocessen måste däremot starta i det läge varje enskild aktör befinner sig idag.

 

Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.