Samarbetet inom kommunerna kan förbättras

Den enskildes brandskydd, byggherrens bygglov eller startbesked är ett par exempel på vad som kan påverkas av hur det interna samarbetet i våra kommuner fungerar.

I Sverige finns ambitionen att vi ska bo hemma så länge som möjligt och istället få individanpassat stöd. Med denna ambition bor det riskgrupper vad avser dödsbränder i vanliga bostäder och det innebär att brandskyddet för riskgrupperna måste anpassas i bostaden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat riskgrupper avseende bland annat dödsbränder. Ett exempel på en riskgrupp är äldre, dvs. personer i åldersgruppen 65 år och äldre. För att öka samarbetet i kommunen tog därför MSB fram en vägledning redan 2012 med fokus på individanpassat brandskydd – Brandsäker bostad för alla. Vägledningen är ett stöd till kommunerna för samarbete mellan olika förvaltningar, t.ex. räddningstjänsten och socialförvaltningen. Ett bra samarbete kan rädda liv då personer i riskgrupperna får ett anpassat brandskydd i tid.

Byggnadsnämnden och räddningstjänsten måste också samarbeta

Det finns 10 tekniska egenskapskrav och ett av dem är säkerhet i händelse av brand. Ett inte helt oviktigt kapitel i Boverkets byggregler (BBR) eftersom brand kan innebära stora konsekvenser vad avser egendom och liv. I lov- och byggprocessen är det byggnadsnämnden som är beslutande, gällande bland annat bygglov, startbesked och slutbesked. I de fall byggnadsnämnden inte har egen brandkompetens, har de möjlighet att samarbeta med räddningstjänsten i kommunen inför besluten. Hur detta samarbete fungerar kan påverka byggnadsnämndens beslut, rättssäkerheten, och förutsägbarheten i processerna. För att underlätta detta samarbete har därför MSB i samverkan med Boverket tagit fram vägledningen Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen. Denna vägledning kräver dock att byggnadsnämnden och räddningstjänsten själva tar fram de rutiner som behövs för att utveckla och effektivisera samarbetet för en rättssäkrare och mer förutsägbar lov- och byggprocess. Här kan Prevecon hjälpa till.

Samarbetet inom kommunen måste förbättras

 Att samarbetet mellan förvaltningar inom kommunerna vad avser brandskydd i för många fall är personberoende, sker ad hoc och saknar rutiner påverkar i slutänden den enskilde. Att prioritera och förbättra samarbetet mellan förvaltningarna i brandskyddsfrågor är därför ett måste. Det finns effektiviseringsvinster att göra.

Caroline Bernelius Cronsioe

– Caroline är utbildad brandingenjör samt civilingenjör inom riskhantering och jobbar som affärsområdeschef inom utbildning och utveckling på Prevecon brand och riskkonsult AB. Caroline har tidigare jobbat på bland annat Boverket, MSB samt i kommittén för modernare byggregler. Caroline är författare till Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.