Biologisk mångfald i täkter

Brun kärrhök vid täktsjö. Foto: Onsala Biokonsult.

Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet. Många efterbehandlingsplaner fokuserar idag på att försöka återskapa det tidigare landskapet – ofta en relativt artfattig miljö med tät tall- eller granskog. Istället kan nya miljöer skapas genom att ta tillvara förutsättningar som skapats av verksamheten.

En handbok för hur biologisk mångfald kan skapas i täkter har därför tagits fram, anpassad till svenska  förhållanden och med ”hands-on”-råd hur man ska göra i praktiken. Handboken togs fram av Enetjärn Natur tillsammans med Swerock, i samarbete med Skanska, NCC, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), WSP, Heidelberg Cement och Länsstyrelsen Östergötland.

Handboken visar dig hur du med enkla åtgärder kan skapa ännu bättre förutsättningar i din täkt. De viktigaste livsmiljöerna i täkter generellt är bergbranter, rasbranter, jord- och sandslänter, upplagshögar med finare krossmaterial, gräsmarker, vattenmiljöer och små partier med lövskog.

Handboken vann SBUF:s (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) pris för årets innovation 2015. Ni hittar den här: https://swerock.se/om-oss/i-fokus/biologisk-mangfald-i-takter/

Ett exempel på hur biologisk mångfald kan skapas i en täkt är Kålleredstäkten utanför Göteborg. Detta är en av Swerocks största bergtäkter och här häckar bland annat pilgrimsfalkar och en fågelsjö har skapats intill täkten. Bullervallarna har såtts in blandning av gräs och ängsblommor vilket gynnar både fjärilar och vildbin.

Monica Soldinger Almefelt

Teknologie doktor och Chef råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB (ingår i Peab-koncernen). Monica arbetar sedan drygt 20 år med tillståndsfrågor, forskning och utveckling gällande täkter. Monica representerar sedan 2012 Sverige i miljökommittén, tekniska kommittén och arbetsgruppen för biologisk mångfald i UEPG (europeiska bergmaterialindustrins branschorganisation), samt sitter sedan 2017 även med i SBUF:s Anläggningsutskott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.