Medborgarinflytande? Men först och främst en bra expert!

Ta med de boende tidigt i planeringsprocessen och planera tillsammans med boende, utgå från vad de boende säger när ett område ska utvecklas. Inte sällan kan man läsa formuleringar som dessa. Det låter ju sympatiskt, men innerst inne tänker jag: Fel! Fel! Fel! Nu ska jag försöka motivera varför.

Alla vill bo i ett rent och snyggt område där man känner sig trygg. Om kompletteringsbebyggelse är aktuell vill de boende inte att grönytor som används mycket försvinner, de vill inte få sämre utsikt, och i rikare områden vill många inte att fattigare hushåll flyttar in. Allt detta vet rimligen en bra expert innan en planeringsprocess börjar.

Den enskilde boende vet dessutom bara hur just den grupp som denne tillhör utnyttjar området. Den som inte har hund vet inte vilka områden som hundägaren använder, och ungdomarna vet inte vilka områden som pensionärerna använder. Det vettiga är därför att låta experter systematiskt kartlägga hur ett område används innan man sätter igång en planeringsprocess.

Som ekonom tänker man också att alla har intresse av att vinkla sanningen till sin förmån. Vill man ha kvar ett grönområde kommer man nog att överdriva hur ofta man använder området. Även om medborgarna tillfrågas behöver man göra en oberoende kartläggning.

Sen får man inte glömma bort att när det gäller ett områdes framtida utveckling så är de boende inte överens. De boende har olika politiska sympatier och olika syn på vad som är en önskvärd utveckling i ett område. Och därför har vi folkvalda politiker som ytterst bestämmer.

Det svåra i planering är inte att veta vad medborgarna och politikerna vill, utan att hitta smarta lösningar som innebär att så många legitima intressen som möjligt kan tillgodoses samtidigt. Det handlar då inte bara om de boendes intressen utan om de övergripande politiska värderingarna hos kommunledningen. En bra expert är den som kan hittar sådana smarta lösningar. Experten har tänkt igenom ett stort antal alternativ och vägt för och nackdelar med dessa. Blir det klara försämringar för någon grupp även i det förslag som totalt sett är bäst, försöker experten hitta kompletterande åtgärder som kan kompensera de förlorare som förtjänar att kompenseras.

För en bra expert är det ett misslyckande om det på ett samrådsmöte, eller liknande, kommer upp något som experten inte redan tänkt på och redan beaktat i det framlagda förslaget. Experten ska på ett pedagogiskt och faktabaserat sätt kunna förklara varför det framlagda förslaget är det bästa alternativet givet de mål och intressen som finns.

Experten respekterar de boende, ser till att information kommer ut i tidiga skeden om att något är på gång och varför, men experten är inriktad på att hela tiden ligga steget före. Självklart ska det finnas kanaler för den som vill att framföra synpunkter, men experten förväntar sig inte mycket hjälp av den informationen, eftersom synpunkterna redan är förutsedda och beaktade.

Experten vet dock att man alltid missar något, men istället för en hopplös, kostsam och tidskrävande jakt på att göra det enskilda projektet perfekt, så ligger fokus på att lära till nästa projekt. Utvärdera ordentligt i efterhand: Vad kan man efter några år se att man missade? Vilka oförutsedda effekter har upptäckts?

Och visar det sig att medborgarnas synpunkter tillfört något, så frågar sig experten vilka lärdomar som ska dras så att det inte händer igen!

 

Hans lind

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.