Ombyggnad, Ombyggnad & Ombyggnad

Så här i semestertider är det många som passar på att göra lite ”ombyggnader” hemma eller i stugan eller har fått det stora nöjet att hjälpa en vän, men är en ombyggnad alltid en ombyggnad?

Ombyggnad är ett sådant begrepp som har olika betydelse i olika sammanhang. När vi nu i sommar lite till mans håller på och pysslar hemma benämner vi det gärna ombyggnad och den vi pratar med förstår av sammanhanget vad vi menar. I detta läge funderar vi inte så mycket på hur plan- och bygglagen (PBL) definierar begreppet ombyggnad. Det kanske till och med är så att man inte ens funderar på om det finns några byggregler som ska följas (vilket det gör, Boverkets byggregler (BBR) ska alltid uppfyllas vid alla ändringar av en byggnad, även de som inte kräver lov eller anmälan). Men om den åtgärd vi gör kanske kräver ett bygglov eller en anmälan så hamnar vi plötsligt mitt i PBL och den ombyggnad vi gör kanske visar sig vara en annan ändring.

PBL definierar vad en ombyggnad är för något, men det är inte känt hos alla, och begreppet kanske inte behöver vara känt hos alla, så länge de som på olika sätt jobbar med att bygga eller ändra byggnader vet vad ombyggnad betyder och hur det förhåller sig till annan ändring. Men har vi koll på begreppen? Kan du säkert säga hur definitionen för ombyggnad lyder och vad som är skillnaden på en annan ändring och ombyggnad? (har du inte koll eller vill dubbelkolla om du har rätt så finns definitionerna i slutet).

Här är problemet, många inte har koll på begreppen och gränsdragningen dem emellan. Man använder gärna ordet ombyggnad även för andra ändringar än ombyggnad och tillbyggnad. Det kan vara ok, om den man pratar med annars inte riktigt förstår, men när de som ska veta skillnaden själva inte riktigt vet skillnaden och använder fel begrepp då ökar begreppsförvirringen. Vad är egentligen en ombyggnad?!


Faktaruta

Ändring: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (1 kap. 4§ PBL)

Tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (1 kap. 4§ PBL)

Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas (1 kap. 4§ PBL)

Annan ändring: ändring av en byggnad som inte är tillbyggnad eller ombyggnad (framgår av PBL men är ej definierat)


Caroline Bernelius Cronsioe

– Är utbildad brandingenjör samt civilingenjör inom riskhantering och jobbar som affärsområdeschef inom utbildning och utveckling på Prevecon brand och riskkonsult AB. Caroline har tidigare jobbat på bland annat Boverket, MSB samt i kommittén för modernare byggregler. Caroline är författare till Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.