Naturkapital – något att räkna med i framtidens affärer

Alla företag är beroende av, och har en påverkan på, vårt gemensamma naturkapital: djur, växter, luft, vatten, jord och mineraler. Om vi förstår hur det här sambandet ser ut kan det hjälpa oss att anpassa vår verksamhet till en hållbar tillväxt, och hitta sätt att öka vårt värdeskapande. Därför går Swerock med i nätverket Business & Biodiversity (B@B).

Vad är naturkapital?

Naturkapital är naturens samlade tillgångar av resurser: djur, växter, luft, vatten, jord och mineraler. De levererar olika ekosystemtjänster som vi har kunnat använda för att bygga vårt samhälle. Alla företag är beroende av naturkapital och påverkar det på olika sätt – positivt och negativt. Ett exempel är när vi i Swerock utvinner naturresurser och kompenserar med åtgärder som ökar den biologiska mångfalden. Det visar att en verksamhet som gör ingrepp i naturen samtidigt kan addera nya värden.

Nätverk för ökad kunskap

Nu vill vi öka vår kunskap för att kunna arbeta mer systematiskt med frågorna och koppla dem till vår affär. Därför har Swerock gått med i Business & Biodiversity, ett företagsnätverk med syfte att främja nödvändiga omställningar, stärka långsiktig konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt. Nätverket träffas regelbundet för diskussioner, föreläsningar och studiebesök. Business & Biodiversity är också kopplat till motsvarande nätverk i andra europeiska länder och på EU-nivå, vilket erbjuder en plattform för erfarenhetsutbyte över gränserna.

Plattform för opinionsbildning

Bland de svenska medlemmarna finns företag inom skogsbruk, gruvdrift, stålindustri och energi, t ex Sveaskog, LKAB, Boliden och Vattenfall. Gemensamt för dem är att de har stor påverkan på mark och vattendrag. De möter precis som vi krav på efterbehandling när en verksamhet upphör, men allt oftare också krav på ekologisk kompensation för att tillåta nyetablering. Genom ökad samverkan mellan kommuner och näringsliv kan vi säkra en ekonomisk tillväxt som inte tär på naturkapitalet, och här kan nätverket utgöra en plattform för opinionsbildning och spridning av goda exempel. Täkter kan om de sköts rätt skapa ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster, både under drift och vid efterbehandlingen.

Ansvarsfullt uttag av naturresurser

Via nätverket hoppas vi få uppslag till fler åtgärder i vår egen verksamhet och hitta metoder för att mäta de värden vi skapar. Vi vill också dela med oss av egna erfarenheter och hitta kanaler för att kommunicera det vi gör. Här finns även en koppling till ett dilemma vi verkar ställas inför allt oftare: beslutsfattare som ena dagen klubbar stora satsningar på bostäder och infrastruktur, och nästa dag avslår ansökningar om lokalt uttag av råmaterial. Hur kan vi öka förståelsen för att vi behöver använda naturresurser (även i en framtid med ökad återvinning), men att vi kan göra det på ett ansvarsfullt och till och med värdeskapande sätt?

EU B@B: ec.europa.eu/environment/biodiversity/business

B@B Sweden: businessandbiodiversityblog.wordpress.com

Monica Soldinger Almefelt

Teknologie doktor och Chef råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB (ingår i Peab-koncernen). Monica arbetar sedan drygt 20 år med tillståndsfrågor, forskning och utveckling gällande täkter. Monica representerar sedan 2012 Sverige i miljökommittén, tekniska kommittén och arbetsgruppen för biologisk mångfald i UEPG (europeiska bergmaterialindustrins branschorganisation), samt sitter sedan 2017 även med i SBUF:s Anläggningsutskott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.