Reviderade auktorisationskrav

Till att börja med vill jag på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till våra medlemmar i sektionen för fastighetsvärdering för det engagemang ni visat och den respons vi fått på remissen för reviderade auktorisationskrav.

Vi har nu i styrelsen gått igenom alla inkomna synpunkter på remissförslaget och påbörjat arbetet med att formulera de reviderade auktorisationskraven. I detta arbete kommer vi även till att ta hjälp av några av våra medlemmar för att försäkra oss om att de nya kraven blir så välformulerade som möjligt.

Arbetsgången framöver är enligt följande:
I december träffar vi företrädare för värderingsföretagen för att formulera de nya kraven. I januari har styrelsen ett förlängt arbetsmöte för att slutligen skriva ihop underlaget för de reviderade auktorisationskraven. Detta förslag kommer sedan skickas ut till alla medlemmar inför årsmötet i maj. Om de reviderade auktorisationskraven sedan röstas igenom vid årsmötet i maj kommer en extra stämma att utlysas för att på så vis kunna fastställa de nya auktorisationskraven.

I samband med och efter det att remissen gått ut har framförallt en fråga aktualiserats. Frågan gäller huruvida personer som påbörjat sin praktik innan de förändrade kraven trätt i kraft behöver uppfylla de nya kraven? Svaret på den frågan är att de nuvarande auktorisationskraven kommer leva parallellt med de nya (förutsatt att de antas) under en övergångsperiod. På så vis säkerställer vi att ingen som påbörjat sin praktik med ett visst utbildningskrav för ögonen riskerar att inte uppfylla kraven när praktiken väl är genomförd.

 

Peter Palm, ordförande för sektionen för fastighetsvärdering, Samhällsbyggarna

Photo by Tyler Franta on Unsplash

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.