LCA-verktyg för ballastindustrin

Bergmaterial är en av Sveriges tyngsta industriprodukter med sina cirka 100 miljoner ton per år, vilket används till byggnader, vägar och järnvägar. För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial pågår ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön och klimatet. Livscykelanalys (LCA) är en välbeprövad metod för att på ett systematiskt sätt beskriva miljöpåverkan. Detta ger möjlighet att mäta och sätta mål för Swerock och andra företags eget förbättringsarbete. Allt fler kunder efterfrågar också miljövarudeklarationer (EPD) för ballast och Swerock ser att det ger marknads‐ och kommunikationsfördelar. Dessa efterfrågas också som indata till miljövarudeklarationer för betong och asfalt. Trafikverket, som använder stora mängder ballastmaterial, ställer idag krav på leverantörer av byggprojekt att klimatpåverkan ska beräknas.

Det saknas dock idag ett gemensamt och neutralt sätt att beskriva hur mycket produktionen av en viss produkt kostar i miljöbelastning. Swerock AB deltar därför i Chalmersprojektet Implementera ett livscykelperspektiv för bergmaterialproduktion. I detta projekt deltar även IVL Svenska Miljöinstitutet (forskningsinstitut) och flera andra företag. Hos Chalmers har det sedan 1993 utvecklats modeller som gör det möjligt att simulera bergtäkters produktionsprocesser och flöden. Genom att koppla en miljöpåverkan till varje enskild maskin och därefter simulera flödena kan LCA-data fås fram för varje enskild sortering som täkten säljer. Alla miljöpåverkanskategorier som är definierade för en EPD ska beräknas: klimatpåverkan, ozonförtunning, försurning, övergödning, smog och utarmning av abiotiska resurser. Verktyget kommer att vara generellt, vilken anläggning som helst kommer att kunna skapas i plattformen.

Vår vision är ett gemensamt använt verktyg inom EU som kopplar ihop den faktiska produktionskedjan av bergmaterial med genomtänkta modeller. Därmed ges såväl producenter som samhälle ett gemensamt sätt att tala om och minska miljöpåverkan.

 

Monica Soldinger Almefelt, tekn.dr. civ.ing. Chef Råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.