Allt fler elavbrott beror på grävskador och det är knappast hållbart

Elavbrotten orsakade av grävskador eller så kallad åverkan som även omfattar trädfällning, djur, trafik och sabotage ökar kontinuerligt. Övervägande del avbrotten är dock hänförliga till direkta  och därutöver indirekta grävskador. Knappast hållbart och med onödiga reparationskostnader och störningar i elförsörjningen inte bara för hushållen utan samhället som helhet.

Figur: Andel i % av totalt antal oplanerade elavbrott beroende på Åverkan 2003-2017, Källa Energiföretagen

Av figuren framgår att andelen avbrott hänförliga till åverkan ökat med mer än 250% sedan år 2003 och uppgår år 2017 till drygt 20 % av alla elnätsavbrott. Tyvärr saknar jag motsvarande statistik från andra tekniska försörjningssystem som vatten/avlopp, fjärrvärme, telekom, bredband med flera tekniska system som också är av stor betydelse för samhällets funktion. Jag kan på goda grunder knappast utesluta motsvarande trend för övriga tekniska försörjningssystem. Utvecklingen är oroväckande och medför onödiga kostnader och är knappast en hållbar utveckling.

Det finns en standard som anger hur man beskriver ledningsnät och hur man kopplar information om företeelser till ledningsnät. Den tekniska standarden är SS 63 70 05 och heter ”Geografisk information – Tekniska försörjningssystem – Begrepps- och tillämpningsmodell” vilken togs fram i början av 2000-talet. Standarden utarbetades av ägare till tekniska försörjningssystem, samhällsintressen och leverantörer av GIS-system. Standarden skulle effektivisera verksamheten för ledningsägare av tekniska försörjningssystem genom att speciellt stödja tre användningsfall:

  • Akutgrävning
  • Förplanering för sambyggnation
  • Projektering

Standarden skulle bli ett bra hjälpmedel genom att möjliggöra ett enkelt och säkert utbyte av aktuell information om förekomsten av ledningar och dess läge mellan olika intressenter.

Ett senare initiativ var Ledningskollen som startades 2007 av Post- och Telestyrelsen(PTS) och omfattar från och med 2010 hela landet och drivs nu av PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst där 1030 ledningsägare idag delar med sig information som kan användas för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten

Det är kanske dags att närmare studera problembilden igen med tanke på den negativa utvecklingen. Den förstudie som genomfördes innan standardarbetet påbörjades indikerade att bristkostnaderna för de tekniska försörjningssystemen kunde uppgå till 1% av bygg- och anläggningskostnaderna. Kostnader som kan reduceras om samutnyttjande av data sker säkert och entydigt samt innebär en hållbar utveckling med tillförlitliga tekniska försörjningssystem. Därmed också kostnader som inte belastar slutkonsumentens ansträngda ekonomi.

Ha det bra!

Samhällsbyggaren Olle Hansson, ordförande, sektion Hållbar utveckling, Samhällsbyggarna

 

Photo by Jamar Penny on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.