Årsmöte i sektionen för fastighetsvärdering

Den 23 maj ägde sektionen för fastighetsvärderings årsmöte rum i Stockholm och Samhällsbyggarnas lokaler.

De mera väsentliga punkterna från årsmötet var först och främst att vi tackade Katrin Wallensjö, i sin frånvaro, för sitt engagemang i styrelsen. Vi passar samtidigt på att hälsa Annika Engströmer, Cushman, välkommen till styrelsen.

Årsmötet beslöt även att ge förnyat förtroende för undertecknad som ordförande under det kommande verksamhetsåret.

Utöver ordinarie punkter för årsmötet behandlades även styrelsens förslag om förändrade utbildningskrav för auktorisation. Stämman beslutade att rösta för samtliga tre förslag för våra auktorisationsformer. Vi kommer nu till att ha en extra stämma med omröstning rörande dessa förslag i anslutning till Samhällsbyggnadsdagarna den 2 oktober klockan 13:00 på Waterfront i Stockholm. Notera således detta datum, inbjudan med anmälan kommer skickas ut till samtigliga auktoriserade värderare efter semestrarna.

Vid stämman, men utanför själva årsmötet, lyfte styrelsen även hur vi i framtiden ska kommunicera klanderärenden där vi finner att värderaren ifråga handlat i strid med God värderarsed alternativt upprättat ett bristfälligt utformat värderingsutlåtande. Efter diskussioner vid stämman så kommer vi även framgent att vid Samhällsbyggnadsdagarna ha en seminariepunkt där styrelsen visar på hur bedömningar gjorts i aktuella ärenden. Dock utan att åskådliggöra värderare eller objekt ifråga.

Styrelsen fick även från stämman i uppgift att utreda hur andra organisationer, så som Fastighetsägarna, kommunicerar ut sina beslut. Detta för att i framtiden göra något liknande. Vidare fick styrelsen även i uppdrag av stämman att påbörja arbetet med att se över God värderarsed.

 

Foto Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.