Parkeringsnorm men inte idrottsnorm

Vi måste ställa om transportsektorn för att minska klimatpåverkan. Samtidigt är enkel och välfungerade kommunikationer avgörande för en hållbar stad. De allra flesta kommuner har därför en tydlig tanke om bilens och transporternas plats i samhällsutvecklingen.

Ett exempel på hur det tar sig uttryck är parkeringsnorm eller parkeringstal som de flesta kommuner har. Det är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd eller per kvadratmeter byggnadsyta.

Men ett hållbart samhälle behöver också vara socialt hållbart. Men där är det glesare med mål, planer och nyckeltal. Enligt Folkhälsomyndigheten är ett socialt hållbart samhälle ”ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.”

Bara 45 procent av kommunerna säger att de har gjort en analys av behovet av tillgång till idrottsanläggningar. Ännu färre, bara var tredje kommun har en långsiktig utvecklingsplan för idrottsytorna i kommunen. Det finns inte heller några nyckeltal eller utvecklat planeringsstöd för plats för fysisk aktivitet och idrott från Boverket.

Erfarenheten visar att om inte idrotten finns med i planeringen från början är svårt att få med på ett bra sätt senare. Antingen hänvisas de boende till befintliga hallar och planer i närliggande områden eller som tränger man in anläggningen på en plats som inte är optimal.

Forskningen visar att avstånd från bostad till fritidsaktiviteten är en exkluderande faktor. Kan barnen inte gå eller cykla kommer färre att vara med. Krävs det att föräldrarna skjutsar är det svårt för alla som vill att vara med.

Samtidigt har stillasittandet och skärmtiden ökat. Våra ungdomar rör sig för lite. 8 av 10 tjejer i åldern 10-15 år når inte rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet. Våra medelålders och äldre rör sig för lite. 93 procent av 50-65-åringarna når inte rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet. Våra barn är de mest stillasittande i Norden.

Den fysiska inaktiviteten växer och är en stor orsak till våra växande folksjukdomar som diabetes, cancer, depression, demens. Stillasittande leder till förtida död.

Vi vet att dessa sjukdomar kan motverkas med idrott och träning. En forskningsöversikt från Örebro universitet visar att upp till 80 miljarder i sjukvårds- och omsorgskostnader kan sparas om fler äldre tränar mer.

Forskning visar också att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kommer:

  • 5 av dessa 100 inte att drabbas av depression.
  • 25 av dessa 100 inte ha symtom som magont, huvudvärk.

Vill du inspireras och lära om vikten av fysisk aktivitet för ett gott liv – lyssna på Anders Hansens program i Sommar i p1.

När ska fysisk aktivitet och idrott bli lika viktigt som parkeringsplatser? När kommer det bli lika vanligt med idrottsnorm som parkeringsnorm?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.