Från lantmätarauskultant till senior advisor, Ulf Sandgren L67

Min avsikt med en här korta berättelsen är inte att spegla min yrkesverksamhet under drygt 40 år som lantmätare. Tanken är i stället att kort informera om en del yrkestitlar som använts för lantmätare. Jag har ingen som helst ambition att försöka täcka in alla typer av titlar, utan mer att ge ett underlag för att reflektera över hur olika titlar har använts för att beskriva en yrkesroll – ibland på ett träffande sätt och ibland mer svårförståeligt.

Mina titlar

Men, jag börjar med min första kontakt med det statliga lantmäteriet. Efter att ha gått ett år på lantmäterilinjen på KTH fick jag min första sommarpraktik 1968 hos Distriktslantmätaren i Gävle distrikt. Praktiken handlade mest om att vara ute och mäta in tomter i samband med exploatering av fritidshusområden. Men, jag satt också inne en del på kontoret och räknade fram koordinater (med handsnurra). På utsidan av dörren till det rum som jag satt i fanns en gedigen mässingskylt med texten ”Lantmätarauskultant”. Ordet auskultant betyder lärling (eller idag säger man väl trainee). I rummet placerades normalt en nyutexaminerad lantmätare, men de veckor som jag hade min praktik hade han semester. Jag var alltså ingen riktig askultant, men kände mig uppmärksammad och fick ett bra stöd inför de fortsatta studierna.

Efter examen 1972 fick jag anställning på Kungliga lantmäteristyrelsen i Stockholm som extra ordinarie lantmätare. Efter ett par år blev jag byrådirektör, sedan departementssekreterare (vid dåvarande Industridepartementet och Bostadsdepartementet), därefter biträdande överlantmätarevid länsstyrelsen i Kopparbergs län, sedan åter till Lantmäteriet som byråchef och senare planeringsdirektör. Samtliga dessa titlar speglar mer nivån i organisationen än arbetsuppgifternas innehåll. Därefter hade jag några tjänstetitlar som mer speglade mina uppgifter. Det var informationschef,internationell samordnareoch projektledare. Under de sista åren som yrkesverksam arbetade jag i stor utsträckning som konsult i utlandsprojekt. Då använde jag oftast ett visitkort där titeln var Senior Advisor(det är engelska och betyder ”gammal gubbe”).

Allmänt om lantmätartitlar

Nu lämnar vi mig och mina yrkestitlar. Men jag vill börja med titeln lantmätarauskultant. Ordet auskultant kommer från latinets auscultare, vilket betyder lyssna. En auskultant är alltså en person som förutsätts lyssna och lära i samband med sin utbildning. Begreppet lantmätarauskultant användes för nyutexaminerad lantmätare som fått ett anställningsbevis (konstitutorial) som medhjälpare hos någon förste lantmätare eller kommissionslantmätare. Efter minst fem år i sådan tjänst kunde personen söka fullmakt och bli befordrad till vice kommissionslantmätare. Innan begreppet auskultant infördes en bit in på 1800-talet kallades de för ämnessvenner och, om de hade ett mer vidsträckt förordnande, för substituter.

Förste lantmätare var titeln på chefen för lantmäteriverksamheten i ett län. I samband med en större omorganisation av lantmäteriet år 1910 ändrades titeln till överlantmätare. I de flesta län fanns också en tjänst (eller i något fall två tjänster) som biträdande överlantmätare och en eller flera extra lantmätare. Omorganisationen 1910 innebar en ny organisation för Kungliga lantmäteristyrelsen, länskontoren och distriktsindelningen. (Lantmäteristyrelsen fick för övrigt sitt namn 1864 och hette innan Generallantmäterikontoret och leddes av en generallantmätare).

Kommissionslantmätare var titeln på en lantmätare som fått uppdrag (av en kommission) att utföra lantmäteriförrättningar mot ett arvode. Storleken på arvodena bestämdes av staten. Titeln infördes i slutet av 1600-talet och kom att gälla fram till 1877 då den ersattes av tjänstetitlarnaäldre respektive yngre lantmätare. Åren 1756–1802 användes benämningen också om extra lantmätare som skulle biträda länets ordinarie och extra ordinarie lantmätare vid storskiftet. Från 1910 ersattes titeln kommissionslantmätare av distriktslantmätare. Inom ett lantmäteridistrikt fanns biträdande distriktslantmätare och en eller flera ytterligare (extra) lantmätare.

Begreppet förrättningslantmätare kom att användas mer konsekvent i samband med att fastighetsbildningslagen infördes år 1972. Förrättningslantmätare användes för personer som uppfyllde lagens krav för att hantera lantmäteriförrättningar. Det fanns både utbildningskrav och krav på att i praktiken ha arbetat med förrättningar i minst två år. Idag har Lantmäteriet infört fyra nivåer för förrättningslantmätare: senior förrättningslantmätare, specialist förrättningslantmätare, beslutande förrättningslantmätare samt beredande förrättningslantmätare.

Länslantmätareinfördes som titel för tjänster med specialiserade uppgifter inom ett län, främst för tekniska uppgifter (teknisk länslantmätare) eller för fastighetsvärdering.

Begreppen distriktslantmätare och överlantmätare har numera utmönstrats och ersatts av mer administrativa titlar bland annat som en konsekvens av att en geografisk distriktsindelning har upphört och Lantmäteriet blivit en så kallad enmyndighet. Det innebär att den tidigare uppdelningen i tre nivåer: centralt (lantmäteriverket), regionalt (överlantmätarmyndigheter) och lokalt (lantmäteridistrikt) har upphört.

Under 2018 hade min årskurs från KTH ett 50-årsjubileum (vi började 1967, men det tog lite tid att planera jubileet så det ägde rum först 2018). Det kan vara intressant att notera några av deltagarnas yrkestitlar genom åren. Listan upptar bl.a. säkerhetschef, fastighetsråd, sektionschef, stadsingenjör, chef för mark- och exploateringsenheten, chef för kommunal lantmäterimyndighet, universitetslektor, mätningschef vid konsultföretag, förrättningslantmätare, länslantmätare, fastighetsvärderare, departementssekreterare, forskare, professor, överlantmätare, fastighetsekonom, planeringsdirektör, universitetslektor, affärsområdeschef, avdelningschef, fastighetsjurist, verkställande direktör, konsult och egenföretagare, förhandlingschef samt särskild ledamot i mark- och miljödomstol.

Trots vitt skilda arbetsuppgifter inom privata företag eller statlig och kommunal förvaltning så visar det sig än i dag finnas en tydlig gemenskap bland lantmätare. En gemenskap som till stor del grundlades redan under utbildningen och som kommer fram då och då i yrkeslivet när man möter personer med samma utbildningsbakgrund. En hel del av detta har redan förändrats och hur det blir i framtiden är givetvis omöjligt att säga. Men, ett bra tag till kommer nog lantmätare att se sig själva som just lantmätare och kunna ta upp sånger som sedan länge funnits i lantmätarnas sångböcker.

April 2020-04-15

sandgulf@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.