Anneberg-Skanstull tunnel

Månadsuppdatering Anneberg-Skanstull tunnel 25 januari 2021

Ytterligare tätning i Anneberg-Skanstull tunnel

Nu tätas berget i tunneln på de platser som har visat sig mer vattenförande än förväntat.

Entreprenör på plats

Svenska kraftnät har anlitat BESAB för tätningsarbetet, ett företag med god kunskap och lång erfarenhet, bland annat från Trafikverket. Den tätningsmetod och produkt som används är välbeprövad, granskad och godkänd i ett stort antal tunnelprojekt runt om i Sverige.

Tätningsmetod

Med jämna intervall längs tunneln borras åtta stycken, sex meter långa hål med en diameter på fyra och en halv centimeter.

– Min erfarenhet säger att arbetet måste vara välplanera,t och systematiskt, med utvecklade metoder, för att lyckas. Det ger oss trygghet i genomförandet, säger Tobias Andersson, byggledare och specialist på tunnelborrning.  

De borrade hålen fylls med tätning som trycks ut i bergets naturliga sprickor vilket hindrar att vatten läcker in i tunneln.

– Jag vill understryka att det rör sig om ett fåtal områden som åtgärdas för att minimera läckaget längs den hittills borrade tunnelsträckningen. För att vara säkra på att kraven i projektets miljödom uppfylls sker ständigt mätningar av vatten som läcker in i tunneln, säger Tobias.

Berörda platser och påverkan

Efterinjekteringen genomförs på ett antal platser längs den cirka 1,3 kilometer långa tunnelsträckning som hittills har borrats under Danderyd. På markytan märks inte arbetet. Möjligen kan ett knappt märkbart stomljud höras i ett fåtal byggnader om man lyssnar uppmärksamt. Arbetstiderna är inledningsvis klockan 07.00-19.00, vardagar och lördagar. Uppföljning av stomljudsnivåer sker för att säkra ljudkraven i projektets miljödom.

Länk till tidigare publicerad artikel på Svenska kraftnäts hemsida 14 december 2020

Långsammare framfart med borren än planerat | Svenska kraftnät (svk.se)

Tunnelborrning från Danderyd till Hammarby Sjöstad

Under det tillfälliga stoppet sker ingen tunnelborrning. I Svenska kraftnäts planering av projektet finns tidsmarginal för oförutsedda händelser. Hur lång pausen blir beror av vad kommande analyser visar. Berörda fastighetsägare, i närheten av de platser i tunneln där tätningen sker, informeras särskilt om arbetet.

Ventilationsschakt Mörby och Stocksundet

Kommunikationsinsatser förbereds inför kommande arbeten vid ventilationsschakten i Mörby och vid Stocksundet. Förberedelser pågår med fältinventeringar för att jämföra kartan med verkligheten och få en tydlig bild om var närliggande företag, verksamheter och bostäder är belägna i de områden som berörs.

Ventilationsschakt Frescati

Projekteringsarbete pågår inför kommande arbeten med ventilationsschaktet vid Frescati, i närheten av Stockholms Universitet.

Ventilationsschakt KTH

Ett av de sex ventilationsschakt som behövs för tunneln kommer att vara beläget vid KTH/IVL, angränsande till Sophiahemmet, och anläggs genom sprängning och borrning, preliminärt första kvartalet 2022. Inventering av störningskänsliga instrument och utrustning har skett på Sophiahemmet.

Ventilationsschakt Stadsgårdsleden

Arbetet med sprängning av ventilationsschakt påbörjas preliminärt nu efter årsskiftet 2020/2021. Det inleds med sprängning av en nisch följt av själva schaktet. Det pågår fortfarande en del praktiskt planeringsarbete vid Stadsgårdsleden inför sprängningen.

Ventilationsschakt Skanstull

Nu byggs det stationshus som kommer att hysa ett gasisolerat ställverk (”GIS”-station) där stamnätskablarna, som kommer att ligga i tunneln mellan Anneberg och Skanstull Tunnel, ska kopplas in. Det här sker i utkanten av Hammarby Sjöstad och är en av flera knutpunkter för de projekt som Svenska kraftnät driver för att långsiktigt säkra elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Mätningar, analyser, uppföljning i kontrollprogram

Mätningar och analyser av grundvattennivåer sker längs hela tunnelsträckningen i Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad. Det sker i god tid inför tunnelborrning och fortsätter när tunnelborrmaskinen passerar och efter passage som en del i projektets kontrollprogram. Rapportering sker kontinuerligt till berörda tillsynsmyndigheter

Sättningsmätningar sker med så kallad ”sättningsdubb” som monteras på grundvattenkänsliga byggnader längs hela tunnelsträckningen i berörda kommuner, bland annat i Danderyd och Norra Djurgården. De byggnader som berörs är inte berggrundlagda utan är grundlagda på exempelvis lera eller morän. Under 2021 inleds mätningar på Östermalm och Södermalm Även dessa mätningar ingår i projektets kontrollprogram med rapportering till tillsynsmyndigheterna

Infiltrationstester pågår löpande för att optimera funktion och läge för infiltrationsplatser, i nuläget främst i Danderyd och Norra Djurgården. Testerna sker i förberedande syfte om infiltration skulle bli aktuellt  

Mätning av stomljud görs vid tunnelborrning för att säkra ljudkraven i projektets miljödom

Kontakt med projekt Anneberg-Skanstull Tunnel

Projektets störningsjour har telefonnummer 010-475 81 50, bemannad dygnet runt

Email: anneberg@svk.se

Hemsida: svk.se/anneberg-skanstull och Facebook @annebergskanstull

Ingegerd Bills

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.