Skapa förutsättningen för cykeln som samhällsbyggare – Lars Strömgren

Utmaningarna för framtidens samhällsbyggande handlar till stor del just om de utmaningar som uppstår i täta städer. Effektiva transporter, bättre markanvändning och skapandet av levande och attraktiva stadsmiljöer.

 

Cykeln har stora förutsättningar att lösa många av de utmaningar vi står inför på samhällsbyggnadsområdet. Men det är lättare att säga cykelstad än att bygga den. För att frigöra cykelns potential som samhällsbyggare krävs ökade resurser, ökad kompetens och positiva exempel att inspireras av.

 

Den ökade urbaniseringen ställer ökade krav på hur transporter ska ske på ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt. Där har cykeln en stor potential. Det tar ungefär lika lång tid att cykla en sträcka under lågtrafik som i rusning. Och jämfört med den yta en cyklist tar upp på en stadsgata tar bilen upp mer än det dubbla. Trots att behoven av cykelparkering kommer att bli större i takt med ökat cyklande är de ytor som krävs mycket mindre än om samma personer istället tagit bilen.
Utmaningen med markanvändning i staden handlar både om hur vi kan utnyttja marken bättre vid bebyggelse och hur transportsystemet kan ta mindre byggbar mark i anspråk. Möjligheten att frigöra yta från biltrafiken gör att vi kan bygga en större stad utan att det resulterar i urban sprawl och stadsutglesning. Ökat cyklande är på så sätt en nyckel för bättre markanvändning. En tätare och mer sammanhållen stad blir också i förlängningen mer attraktiv som cykelstad vilket kan öka cyklandet ännu mer.

 

Med det som kanske allra främst gör cykeln till ett attraktivt transportmedel är de positiva effekter cyklar har för stadsmiljön. Köpenhamn har flera år i rad blivit korat till world’s most livable city av tidningen Monocle och ett av motiven är just det stora cyklandet. Ökat cyklande gör inte bara att stadens cyklister blir friskare och mår bättre. Ett ökat cyklande kommer även dem till gagn som väljer att inte cykla.

 

Med det som kanske allra främst gör cykeln till ett attraktivt transportmedel är de positiva effekter cyklar har för stadsmiljön.

 

Forskare vid GIH har studerat effekterna av ökat cyklande. Om alla Stockholms bilpendlare med mindre än 30 minuters cykelväg till jobbet började cykelpendla skulle vi undvika cirka 40 förtida dödsfall varje år enbart via lägre exponering för föroreningar. Till det kommer lika många sparade liv, lågt räknat, genom ökad fysiskt aktivitet och utöver detta kommer de minskade bullernivåerna.

 

Fler människor flyttar till städer för att få tillgång till en större arbetsmarknad, utbud av butiker, restauranger och kultur. Men framför allt vill de nog ha närhet till andra människor. Med cykelns hjälp kan vi låta våra städer växa och samtidigt skapa närhet och tillgänglighet mellan människor.

 

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.